Tarımsal Üretim Sözleşmesi

TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİ

Madde 1: TANIMLAR

İş bu sözleşmede yer alan;

Alıcı :

Üretici : FARMOBILE (Fatih GÜLEÇ)

Madde 2: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

2.1- Alıcı :

Adresi :

Telefon:

E-posta:

Ticaret Sicil No:

Vergi No:

2.2-Üretici :

Adresi :

Telefon :

E-posta:

TC Kimlik No:

2.3- Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2 de belirtilen adreslerini kanuni tebligat ve ürün teslim adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri taraflara yazılı olarak tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yansımış sayılır.

Madde 3: KONUSU

Alıcı tarafından belirlenen ürün çeşitlerinin, alıcıya kiralanan alanlarda üretiminin yapılması ve elde edilen tüm ürünün alıcıya kargo ile teslimi, alıcının bu hizmetler için sezon boyunca (4 ay) Aylık kira ücreti ödemesi bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Madde 4: ÜRETİM ALANI

Farmobile Tarımsal Üretim Sahası içerisinde bulunan 1 adet X 25 m2 lik üretim parseli

Madde 5: ÜRETİCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

5.1: Üretici sözleşme konusu 25 m2 alanda, alıcı tarafından seçilen …….. adet ürün çeşidini, bu sözleşmede yer alan şartlara ve belirlenen sezon süresine tamamen uygun olarak yetiştirerek yalnızca alıcıya teslim etmeyi taahhüt eder.

5.2: Üretici ürünü yetiştireceği tarlanın kimyasal gübre ve kimyasal ilaç kullanılmadan temzi kalmasından yükümlüdür.

5.3: Üretici dördüncü maddede belirtilen üretim alanındaki, tahmini ürünleri yalnızca alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Ancak herhangi olumsuz tarımsal koşulların oluşması durumunda, üreticinin karşılıklı mutabakat sonucunda teslim edeceği ürün miktarı değişiklik gösterebilir. Teslim edilecek ürünler besin değerini etkileyecek şekilde hatalı, bozuk, hileli, başka ürünlerle karışık olmayacaktır.

5.4: Üretilen ürünler alıcının göstereceği adreslere ücreti üretici tarafından karşılanan kargo gönderisi ile teslim edilecektir. Kargo şirketinin seçimi üreticinin tercihine göre olacaktır.

5.5: Taahhüt edilen ürün çeşitlerinin, ekili parselden ne kadar çıkarsa tamamının teslim edilmemesi halinde ise alıcı her türlü hukuki tazminat hakkını saklı tutar.

5.6: Üretici, üretim faaliyetlerinin başlangıcından ürünün teslimine kadar olan dönemlerde üretim ile ilgili hazırlığı kendisi yapar ve üretimin her evresinde gerekli olacak (tohum, gübre, mazot, v.s. gibi) ana madde, yardımcı madde, malzeme ve teçhizat gibi girdileri kendi temin ve tedarik eder.

Madde 6: ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1: Alıcı, kendisine teslim edilen ürünlerin bedelini Üretici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip yine Üretici tarafından belirlenen ödeme planı çerçevesinde ödemeyi taahhüt eder.

6.2: Alıcı ürünün kalite kontrolü için masrafi kendisine ait olmak üzere her zaman numune alabilir, üretim yerlerini üretimin her safhasında kontrol edebilir. Üründe bozukluk olması durumunda bizzat alıcı yahut alıcının yetkilendirdiği bir eksper tarafından oluşturulacak rapora göre ürünün alınıp alınmamasına karar verilir. Şartlardan birinin eksikliği yahut ürünlerin ayıplı olması halinde, alıcı başkaca bir sebep göstermeksizin alımdan imtina edebilir. Bu halde üretici hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 7: ÜRÜN TESLİMİ

Üretici sözleşme şartlarına göre ürettiği ürünü hemen hasadı müteakip, alıcının belirlediği adrese sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak teslim edecektir. Ürünün alıcıya teslimi ve kargo ile ilgili tüm giderler üreticiye aittir.

Madde 8: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

İş bu sözleşme tarafların imzası ile yürürlüğe girer ve süresi; …….. yılı, ………………………. Aylarını kapsayan (4’er aylık) Üretim Sezonuna aittir. Sözleşmenin bitiminde alıcı sözleşmeyi yenileme konusunda serbest olup, sözleşmeyi alım yapıldıktan sonra tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesih etme yetkisine de her zaman sahiptir.

Madde 9: İHTİLAFLAR

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların hal mercii, ESKİŞEHİR İcra daireleri ve Mahkemeleridir.

İŞ BU SÖZLEŞME 9 MADDEDEN OLUŞMUŞTUR VE TARAFLARIN SERBEST İRADELERİ İLE OKUNUP İÇERİĞİ ANLAŞILMAKLA TARAFLARCA …./…../…… TARİHİNDE İMZALANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

ÜRETİCİ ALICI

Fatih GÜLEÇ

FARMOBILE

Open chat
Yardıma İhtiyacınız Mı Var?
Powered by